Anunt concurs pentru ocuparea a 11 posturi vacante de ofițer de poliție, specialitatea acțiuni speciale, existente în statul de organizare al SIIAS, al DGPMB și ale I.P.J. Buzău și Galați, cu personal recrutat din sursă internă, prin trecerea în corpul of in Bucuresti

A N U N Ţ În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului și ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare; Inspectoratul General al Poliţiei Române, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, Sectorul 5, organizează, C O N C U R S : Secţiunea I – Posturile scoase la concurs Pentru ocuparea a 11 posturi vacante de ofițer de poliție, specialitatea acțiuni speciale, existente în statul de organizare al Serviciului Independent pentru Intervenție și Acțiuni Speciale, al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și ale inspectoratelor de poliție județene Buzău și Galați, cu personal recrutat din sursă internă, prin trecerea în corpul ofiţerilor de poliție a agenţilor de poliţie care îndeplinesc condiţiile legale, după cum urmează: 3 posturi vacante de ofițer de poliție la Biroul Pregătire de Luptă din cadrul Serviciului Independent pentru Intervenție și Acțiuni Speciale: ofiţer specialist principal I (alpinist, scafandru) , poziţia 14 din statul de organizare al unității ; ofiţer specialist principal I (alpinist, scafandru) , poziţia 16 din statul de organizare al unității; ofiţer specialist principal II (alpinist, scafandru) , poziţia 20 din statul de organizare al unității; 4 posturi vacante de ofițer de poliție la Biroul Misiuni Speciale din cadrul Serviciului Independent pentru Intervenție și Acțiuni Speciale: ofiţer specialist principal I (alpinist, scafandru) , poziţia 127 din statul de organizare al unității ; ofiţer specialist principal I (alpinist, scafandru) , poziţia 128 din statul de organizare al unității; ofiţer specialist principal II (alpinist, scafandru) , poziţia 129 din statul de organizare al unității; ofiţer specialist principal II (alpinist, scafandru) , poziţia 131 din statul de organizare al unității. 2 posturi vacante de ofițer de poliție existente la nivelul Serviciului pentru Acțiuni Speciale – Biroul Misiuni Speciale din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București: ofiţer specialist II , poziţia 1245 din statul de organizare al unității; ofiţer principal I , poziţia 1246 din statul de organizare al unității; 1 post vacant de ofițer de poliție existent la nivelul Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Buzău: ofiţer specialist III , poziţia 186/A din statul de organizare al unității ; 1 post vacant de ofițer de poliție existent la nivelul Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Galați: ofiţer principal II , poziţia 195/A din statul de organizare al unității . Concursul se organizează în sistem centralizat, la nivelul Inspectoratului General al Poliției Române, iar la nivelul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și al inspectoratelor de poliție județene Buzău și Galați, în ale căror state de organizare sunt prevăzute posturile de execuție vacante de ofițer de poliție pentru care se organizează concursul, se constituie comisii de recrutare. Secţiunea a-II-a – Condiţii de participare Poate participa la concurs/examen, agentul de poliţie care a absolvit studii superioare, dacă îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii: a) este declarat «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop; b) nu este cercetat disciplinar sau nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare; c) nu este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25 lit. a), b) şi h) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare; d) a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu; e) are studii corespunzătoare cerinţelor postului pentru care candidează, respectiv: studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă sau studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare (în sistem Bologna), cu diplomă de licență. e) deține permis de conducere categoria B; f) îndeplinește baremele specifice categoriei de solicitare fizică specială și cele specifice instrucției tragerilor speciale (îndeplinirea condiției se verifică prin susținerea probei practice). Atenţie! – Nu se admit derogări de la niciuna dintre condiţiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunţ. Secţiunea a-III-a – Reguli privind înscrierea la concurs Înscrierea se realizează, în perioada 05-12.02.2021, online la adresa de e-mail a unităţii în al cărei stat de organizare se regăseşte postul pentru care se organizează concursul. Pentru posturile din cadrul Serviciului Independent pentru Intervenție și Acțiuni Speciale, înscrierea se realizează la adresa de e-mail tcoactiunispeciale@politiaromana.ro . Pentru posturile din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și inspectoratelor de poliție județene Buzău și Galați, comisiile de recrutare constituite la nivelul acestor unități stabilesc detalii referitoare la înscrierea candidaților, printr-un anunț ce urmează a fi postat pe paginile de internet ale unităților, precum și la sediul acestora. Cererile de înscriere, însoțite de documentația solicitată, transmise după data de 12.02.2021, ora 16:00, nu vor fi luate în considerare. Cu ocazia înscrierii, candidații trebuie să opteze pentru o singură structură la care concurează – S.I.I.A.S.–Biroul Pregătire de Luptă sau S.I.I.A.S.–Biroul Misiuni Speciale sau D.G.P.M.B.–S.A.S. sau I.P.J. Buzău–S.A.S. sau I.P.J. Galați–S.A.S. – (de exemplu: Vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul organizat de Inspectoratul General al Poliţiei Române în vederea încadrării posturilor de ofițer de poliție din cadrul Serviciului Independent pentru Intervenție și Acțiuni Speciale – Biroul Pregătire de Luptă), urmând ca repartizarea pe posturi a candidaţilor declaraţi „admis” să se facă în ordinea descrescătoare a notelor finale obținute, pe bază de opţiune. Nu se recomandă înscrierea la concurs la mai multe unităţi de poliţie, întrucât proba scrisă se desfășoară concomitent pentru toate posturilor scoase la concurs. Înscrierea candidaţilor se va face pe bază de cerere de înscriere, conform Anexei nr. 2, și a documentelor menționate mai jos, în volum complet , ce vor fi scanate si transmise împreună la adresa de e-mail menţionată în anunţ, în format .pdf . Atenție! Este interzisă înscrierea prin fax, prin poștă, inclusiv poștă militară, sau prin orice alte mijloace decât prin e-mail, la adresa indicată în anunț, documentele transmise astfel nefiind luate în considerare. Documentele necesare înscrierii: cererea de înscriere (Anexa nr. 2); Curriculum-vitae, format Europass (Anexa nr. 4); copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului (diploma de licenţă şi suplimentul/foaia matricolă); (Se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate, respectiv 12 luni de la finalizarea studiilor. Termenul de valabilitate al adeverinţei de studii se calculează de la data finalizării studiilor, nu la data eliberării adeverinţei de către instituţia de învăţământ. ); (Agenţii de poliţie care au absolvit studii superioare în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerul Educaţiei Naţionale) copie a actului de identitate; copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă; copia permisului de conducere; declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (Anexa nr. 3); adeverință eliberată de medicul de familie, din care să reiasă că sunt apți medical, aceasta fiind necesară desfășurării componentei motrice a probei practice; adeverinţă eliberată de structura de resurse umane a unităţii unde este încadrat, din care să reiasă că nu este cercetat disciplinar şi nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare, nu este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25 lit. a), b) şi h) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi calificativele obţinute la ultimele două evaluări anuale de serviciu. (Adeverinţa este necesară doar candidaţilor care sunt încadraţi în unităţi deservite de alte structuri de resurse umane decât cea din cadrul unității de recrutare). Reguli privind transmiterea documentelor necesare înscrierii, menționate mai sus: - documentele care necesită a fi completate (ex. cererea de înscriere, declarații, etc.) vor fi printate de către candidat, completate olograf, datate și semnate, iar ulterior scanate în format .pdf și transmise în format electronic pe adresa de e-mail indicată mai sus (candidații vor manifesta atenție maximă ca documentele să fie completate corect și integral); - toate documentele vor fi scanate și salvate într-un singur fișier .pdf, denumirea fișierului fiind compusă din numele candidatului și conținutul fișierului (exemplu: Popescu Ioan – dosar de recrutare inscriere concurs actiuni speciale etc.); - documentele vor fi scanate în format .pdf, candidații urmând a verifica, înaintea transmiterii, conținutul fișierului .pdf scanat, respectiv faptul că acesta conține toate documentele și că fiecare document este scanat integral (ex: diploma de licență este scanată față verso) și este lizibil; - documentele menționate mai sus vor fi transmise în format electronic, printr-un singur e-mail (ca atașament la e-mail), mărimea totală a documentelor transmise de către candidat (fișierul .pdf atașat e-mailului) pentru înscriere la concurs nu trebuie să depășească 50 MB; - e-mailul transmis de către candidat va avea subiect (titlu) de următoarea formă: nume, prenume candidat, conținutul e-mailului și concursul la care se înscrie (ex: Popescu Ioan – dosar de recrutare înscriere concurs acțiuni speciale). Atenție! Documentele transmise de către candidat vor fi printate și prezentate comisiei de concurs pentru activitatea de validare/invalidare a candidaturilor. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs. Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare incomplete sau incorect întocmite. Atenție! După data limită de înscriere, respectiv 12.02.2021, ora 16.00, nu se vor mai accepta documente necesare completării dosarului de candidat. În următoarele două zile lucrătoare, ulterioare depunerii cererii de înscriere însoțită de documentația aferentă, candidaților li se va transmite un e-mail de confirmare a primirii cererii, de pe aceeași adresă de e-mail, precizându-se numărul de înregistrare și codul atribuit candidatului. În situația în care candidații înscriși pentru posturile din cadrul Serviciului Independent pentru Intervenție și Acțiuni Speciale nu primesc confirmarea în termenul prevăzut mai sus, aceștia se pot adresa Direcției Management Resurse Umane din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, la nr. de tel 0212082525, int. 26160. În cazul în care situația nu s-a soluționat astfel, candidații au posibilitatea de a se prezenta fizic la Direcția Management Resurse Umane, din str. Mihai Vodă nr. 4-6, sector 5, mun. București, în vederea clarificării. În situația în care candidații înscriși pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și inspectoratelor de poliție județene Buzău și Galați nu primesc confirmarea în termenul prevăzut mai sus, aceștia se pot adresa structurilor de resurse umane din cadrul unităților de recrutare. Atenţie! Candidatul declarat admis va prezenta documentele în original, în vederea certificării pentru conformitate cu originalul a copiilor documentelor transmise la înscriere, care vor fi semnate de către persoana desemnată şi de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor.  În situația în care candidatul declarat admis nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vedere certificării pentru conformitate a copiilor transmise la înscriere și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, prevederile art. 57^1 alin. (5) din Anexa 3 la O.m.a.i. nr. 140/2016 se aplică în mod corespunzător, respectiv, în cazul neîndeplinirii acestei condiții, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute. Secţiunea a-IV-a – Reguli privind examinarea psihologică Data, ora, locul şi celelalte detalii privind examinarea psihologică vor fi stabilite ulterior, de unitățile de recrutare, în funcţie de numărul de candidaţi, şi vor fi comunicate prin postare pe pagina de internet a Poliției Române (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum și, după caz, la avizierul unității, în ceea ce privește posturile din cadrul I.G.P.R. - Serviciul Independent de Intervenție și Acțiuni Speciale, respectiv pe paginile de internet ale unităților de recrutare, în cazul celorlalte posturi. Atenţie! Candidaţii nu vor fi anunţaţi personal cu privire la data, ora şi locul unde se va organiza testarea psihologică, având obligaţia să se informeze prin verificarea permanentă a paginilor de internet indicate mai sus. Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea testării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare . Rezultatele la evaluarea psihologică se postează pe pagina de internet a Poliției Române (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum și, după caz, la avizierul unității, în ceea ce privește posturile din cadrul I.G.P.R. - Serviciul Independent de Intervenție și Acțiuni Speciale, respectiv pe paginile de internet ale unităților de recrutare, în cazul celorlalte posturi. Eventualele contestații cu privire la avizul psihologic de inaptitudine, depuse de către candidații înscriși pentru locurile din cadrul I.G.P.R. – Serviciul Independent pentru Intervenție și Acțiuni Speciale, vor fi primite la Direcția Management Resurse Umane din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, pe adresa de e-mail tcoactiunispeciale@politiaromana.ro, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință de către candidați a rezultatului, urmând a fi înaintate, de îndată, Centrului de Psihosociologie din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, în vederea soluționării acestora, conform prevederilor legale în vigoare. În situația candidaților înscriși pentru posturile de execuție vacante de ofițer de poliție din cadrul unităților teritoriale, contestațiile depuse vor fi transmise pe calea indicată de comisiile de recrutare constituite la nivelul acestora. Candidații pentru care a fost emis un aviz psihologic (apt/ inapt), aflat în perioada de valabilitate de 6 luni, ca urmare a evaluării psihologice pe care au susținut-o pentru același scop, rspectiv în cadrul altor proceduri de concurs, prin modalitatea trecerii în corpul ofițerilor de poliție, nu pot participa la o nouă evaluare, potrivit prevederilor legale incidente. Secţiunea a-V-a – Precizări privind verificarea îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs După finalizarea activității de evaluare psihologică, comisiile de recrutare constituite la nivelul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și inspectoratelor de poliție județene Buzău și Galați vor analiza candidaturile, până la data de 24.02.2021, urmând a se pronunța cu privire la validarea/invalidarea acestora, întocmind în acest sens un proces-verbal, care va fi înaintat, până la data de 25.02.2021, comisiei de concurs, împreună cu lista candidaților a căror candidatură a fost validată, precum și lista candidaților a căror candidatură a fost invalidată, cu menționarea motivului invalidării. Listele candidaturilor validate/invalidate vor fi publicate, la data de 26.02.2021, prin postare pe pagina de internet a Poliției Române (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum și, după caz, la avizierul unității, în ceea ce privește posturile din cadrul I.G.P.R. - Serviciul Independent de Intervenție și Acțiuni Speciale, respectiv pe paginile de internet ale unităților de recrutare, în cazul celorlalte posturi. De asemenea, lista finală cuprinzând candidații care îndeplinesc condițiile legale pentru a susține proba practică va fi comunicată pe pagina de internet a Poliției Române (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum și, după caz, la avizierul unității. Orice modificări în calendarul desfășurării concursului vor fi aduse la cunoștința candidaților prin postarea unui anunț pe calea menționată anterior. Secţiunea a-VI-a – Desfășurarea concursului (probele de concurs) Concursul va consta în desfășurarea următoarelor probe, în ordinea de mai jos: proba practică; test scris (rezolvarea unui test grilă). PROBA PRACTICĂ este o probă de concurs eliminatorie și se va desfășura în perioada 04-07.03.2021. Aceasta are 2 componente: Componenta 1 - calități motrice (activitățile, baremele și grupele de vârstă sunt prevăzute în anexele la O.m.a.i. nr. 154/2004 privind activitățile de educație fizică și sport în Ministerul Afacerilor Interne, adaptate nevoilor de concurs), respectiv: pentru candidații bărbați: alergare de rezistență (1000 m), menținut în atârnat, genuflexiuni, abdomene, flotări – Anexa nr. 5 la prezentul anunț; pentru candidații femei: alergare de rezistență (800 m), abdomene, viteză, săritura în lungime de pe loc – Anexa nr. 6 la prezentul anunț; Grupele de vârstă sunt prevăzute în Anexa nr. 8 la prezentul anunț. Componenta 2 - tragere cu armamentul (ședința de tragere nr. 78, prevăzută în Dispoziţia inspectorului general al Inspectoratului General al Poliţiei Române nr. 40 din 27.03.2020 pentru aprobarea instrucțiunilor de tragere ale Poliției Române, adaptată nevoilor de concurs) – Anexa nr. 7 la prezentul anunț. VI.1 - Activități premergătoare și desfășurarea probei Premergător începerii concursului , unitatea organizatoare poate pune la dispoziția candidaților, în sistem organizat, mijloacele didactice necesare desfășurării tragerii cu armamentul (pistol cal. 9x19, centura tactică, vestă antiglonț, ochelari protecție și cască protecție fonică), pentru acomodare. Premergător începerii probei , se va efectua, pe bază de semnătură, instructajul candidaților privind securitatea și sănătatea în muncă și privind modul de desfășurare a probei practice. De asemenea, anterior începerii probei, candidații execută tragere de reglaj cu pistolul pus la dispoziție de unitatea organizatoare prin tragere la sorți (din 5 pistoale numerotate, primii cinci candidați vor trage la sorți bilețele de la 1 la 5 și li se va atribui pistolul aferent biletului; în continuare, se va proceda la fel cu toți candidații). Muniția alocată este de 3 cartușe, ținta este ținta piept cu cercuri 6a, iar distanța de tragere este de 8 metri. Tragerea la sorți va reprezenta și ordinea în care candidații vor executa activitățile specifice probei practice. VI.2 - Desfășurarea probei Candidatul desfășoară următoarele activități: Se prezintă la poligonul de tragere, de unde preia materialele de siguranță în poligon, pe care le ajustează, și pistolul cu care a efectuat tragerea de reglaj, apoi încarcă cele două încărcătoare cu câte 5 cartușe și le aranjează într-un loc special amenajat, pentru a fi pregătite de echipare imediat după componenta de calități motrice; Se prezintă la linia de start pentru începerea probei practice; Pentru candidații bărbați: La comanda start execută alergare de rezistență 1000 de metri, contra timp; După o pauză de 1 minut de la terminare, execută menținut în atârnat ; După o pauză de 30 de secunde de la terminare, execută genuflexiuni ; După o pauză de 30 de secunde de la terminare, execută abdomen e; După o pauză de 30 de secunde de la terminare, execută flotări . Pentru candidații femei femei: La comanda start execută alergare de rezistență 800 de metri, contra timp; După o pauză de 1 minut de la terminare, execută abdomene ; După o pauză de 30 de secunde de la terminare, execută alergare de viteză ; După o pauză de 30 de secunde de la terminare, execută săritura în lungime de pe loc . În maxim un minut de la terminare, candidatul se echipează și se pregătește pentru componenta 2 a probei practice, respectiv executarea ședinței de tragere, astfel: Candidatul se deplasează la aliniamentul de plecare, unde se echipează cu vestă antiglonț, ochelari de protecție, cască antifonică, centură prevăzută cu toc pistol, port încărcător, pistol și două încărcătoare cu muniția aferentă, pe care le-a aranjat personal înainte de începerea probei practice. La comandă, candidatul introduce un încărcător în armă, arma în toc, cu tocul asigurat și se deplasează pe aliniamentul de tragere; La comanda foc sau semnalul sonor al evaluatorului, candidatul scoate arma din toc, încarcă și execută 5 focuri asupra țintei nr. 1, schimbă încărcătorul și execută 5 focuri asupra țintei nr. 2; Timpul alocat desfășurării ședinței de tragere este de 20 secunde, anunțat de către evaluator prin comanda stop . Pe timpul desfășurării ședinței de tragere, candidatul are obligația de a rezolva incidentele de tragere apărute, cu condiția încadrării în timpul alocat. Candidații sunt declarați „respins” la proba practică în următoarele situații: Refuză parcurgerea unei probe; Depășesc timpul alocat pentru executarea elementelor componentei motrice sau pauza între acestea; Abandonul, accidentarea, neîndeplinirea baremului. Candidaţii sunt răspunzători de eventualele accidentări pe timpul efectuării încălzirii, aşteptării pentru executarea probei, pe timpul şi după desfăşurarea probei, cauzate de nerespectarea normelor prelucrate sau de execuţiile greşite; Nerespectarea regulilor și măsurilor de siguranță în poligon; Dacă execută foc înainte de comanda evaluatorului, respectiv foc , sau înainte de semnalul sonor; Dacă execută foc după expirarea timpului de 20 de secunde alocat ședinței de tragere, respectiv după comanda stop . Daca abordează țintele în altă ordine decât cea prevăzută în ședința de tragere; Dacă în oricare dintre ținte se află mai mult de 5 găuri provocate de glonț. VI.3 - Alte precizări privind desfășurarea probei practice Pe timpul desfăşurării probei, nu sunt admise indicaţii metodice din partea organizatorilor; Rezultatele obţinute se aduc la cunoştinţa candidaţilor, la finalul probei, pe bază de semnătură; Pe timpul şi după susţinerea probei, indiferent de cauze/motive, nu se admit reexaminări sau repetări; Modalitatea de parcurgere a probelor este stabilită de evaluator și adusă la cunoștință candidaților pe bază de semnătură; Pentru buna desfăşurare a activităţilor menţionate, se va avea în vedere respectarea prevederilor Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 1.228 din 3 iulie 2020 privind măsurile de prevenire a răspândirii infecţiei cu noul coronavirus SARS-CoV-2, care trebuie implementate de către cei care organizează cursuri de perfecţionare, formare, instruire şi workshopuri pentru adulţi, astfel că se vor alcătui grupe ce vor programate pe zile și ore, cu până la 25 de candidați. În acest context, vor fi luate toate măsurile de dezinfecție, distanțare etc., pentru prevenirea răspândirii infecţiei cu noul coronavirus SARS-CoV-2; În cazul în care temperatura depășește +35 de grade sau scade sub – 15, temperatura ambientală sau condiţiile poligonului/sălii sunt improprii (plouă în interior, lipsă încălzire etc.) ori în alte condiţii de natură să favorizeze producerea de accidente, desfăşurarea probei se poate amâna, la propunerea subcomisiei/comisiei, cu acordul preşedintelui subcomisiei/comisiei, până la momentul când proba se poate desfăşură în condiţii normale. În acest context, candidați vor fi anunţaţi cu privire la modificările apărute prin postarea unui anunț pe paginile de internet și intrapol ale Poliției Române, precum și la avizierul unității; Pregătirea organismului pentru efort şi influenţarea selectivă a aparatului locomotor se desfăşoară individual, în spaţiul destinat acestei activităţi, altul decât cel de desfăşurare a probei; În funcție de numărul de candidați înscriși, se vor constitui subcomisii de concurs, formate dintr-un număr impar de membri; Pe timpul desfășurării probei practice se va asigura asistența medicală cu medic și ambulanță; Proba practică se înregistrează audio-video, cu sprijinul direcției de specialitate. VI.4 - Evaluarea La Componenta 1 – calități motrice , candidații trebuie să obțină media de minimum 7 și cel puțin nota 5 la fiecare dintre elementele componente (alergare de rezistență, menținut în atârnat, genuflexiuni, abdomene, flotări, viteză și săritura în lungime de pe loc), conform anexelor nr. 5 și nr. 6 la prezentul anunț; La Componenta 2 - tragere cu armamentul, candidații trebuie să obțină minimum 70 de puncte, respectiv nota 7, conform anexei nr. 7 la prezentul anunț, privind transformarea performanțelor în notă; Nota pentru a fi declarat “admis” la proba practică este de minimum 7,00 , conform art. 39 alin. 1 din Anexa 3 la O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I., cu modificările și completările ulterioare, și este stabilită ca medie aritmetică a notelor acordate la cele două componente. Candidații care nu au obținut minimum nota 7,00 vor fi declarați “respins” și nu vor fi planificați la proba scrisă. VI.5 - Contestații la proba practică Proba practică poate fi contestată o singură dată, în termen de 24 de ore de la data publicării anunțului cuprinzând rezultatele, iar admiterea contestației determină replanificarea candidatului și susținerea din nou a probei. Eventualele contestații se pot depune pe adresa de e-mail tcoactiunispeciale@politiaromana.ro. Cu privire la rezultatul soluționării contestației, candidații vor fi anunțați printr-un anunț postat pe pagina de internet a Poliției Române (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum și, după caz, la avizierul unității. În situația admiterii contestației, vor fi specificate ziua, ora și locul susținerii din nou a probei practice. Rezultatele reexaminării, precum și rezultatele finale la proba practică vor fi comunicate printr-un anunț postat pe pagina de internet a Poliției Române (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum și, după caz, la avizierul unității. Candidații declarați “respins” la proba practică nu vor fi planificați la proba test scris. PROBA SCRISĂ Proba scrisă, va consta în rezolvarea unui test-grilă , elaborat de către Comisia de Concurs din cadrul I.G.P.R din tematica şi bibliografia recomandată (Anexa nr. 1), având ca scop verificarea cunoştinţelor necesare îndeplinirii atribuţiilor postului, acesta fiind înregistrat/supravegheat video şi va avea loc la data de 13.03.2021 . Numărul de subiecte va fi stabilit de Comisia de concurs. Pentru a fi declarat „admis”, candidatul trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”. Ora şi locul unde se va desfăşura proba scrisă se vor stabili ulterior, în funcţie de numărul candidaţilor, şi vor fi comunicate acestora prin postarea unui anunţ ulterior pe pagina de internet a Poliției Române (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum și, după caz, la avizierul unității. Rezultatul la proba scrisă se poate contesta o singură dată în termen de 24 de ore de la afişare, iar contestaţiile se depun pe adresa de e-mail tcoactiunispeciale@politiaromana.ro. Eventualele contestaţii se soluţionează de către comisia constituită în acest scop, în termenul legal. Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la proba scrisă este definitivă. Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări. Admiterea/respingerea contestaţiei se va comunica prin postare pe pagina de internet a Poliției Române (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum și, după caz, la avizierul unității. Secţiunea a-VII-a – Precizări privind rezultatele finale ale concursului şi exercitarea opţiunilor de către candidaţi Nota finală reprezintă nota obţinută la proba test scris. Sunt declarați „admis” candidații care au obţinut nota finală cea mai mare, dintre candidații înscriși, în limita posturilor scoase la concurs, separat pentru fiecare unitate/structură (S.I.I.A.S – Biroul Pregătire de Luptă; S.I.I.A.S. – Biroul Misiuni Speciale; D.G.P.M.B. – Serviciul pentru Acțiuni Speciale; I.P.J. Buzău – Serviciul pentru Acțiuni Speciale; I.P.J. Galați – Serviciul pentru Acțiuni Speciale). În situaţia în care doi sau mai mulţi candidaţi au obținut aceeași notă finală la proba scrisă, va fi declarat “admis” candidatul care a obținut nota mai mare la proba practică. În caz de egalitate și după aplicarea acestui criteriu, departajarea candidaților în vederea declarării ,,admis” sau ,,respins” la concurs se realizează pe baza rezultatelor obținute în urma susținerii unui interviu structurat pe subiecte profesionale, elaborate din tematica şi bibliografia recomandată. În eventualitatea susținerii interviului de departajare, tabelul nominal cu rezultatele finale obţinute se va afişa prin postare pe pagina de internet a Poliției Române (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum și, după caz, la avizierul unității. Atenţie! Interviul de departajare se susține în vederea departajării candidaților, astfel, astfel că va fi declarat “admis” candidatul care a obținut nota cea mai mare, indiferent de aceasta. Interviul de departajare nu este o probă de concurs și nu este supus contestării. Atenţie! Candidaţii declaraţi "respins" la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant nu pot ocupa, în baza notei finale obţinute la respectivul concurs, alte posturi vacante în aceeaşi unitate sau în alte unităţi. Agenţilor de poliţie declaraţi „admis” la concurs şi care îndeplinesc condiţiile legale pentru trecerea în corpul ofiţerilor de poliţie, li se vor acorda grade profesionale conform prevederilor Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare. Ulterior trecerii în corpul ofiţerilor de poliție, candidații declarați „admis” vor fi numiți în funcţia minimă prevăzută de lege corespunzătoare gradului profesional acordat. Secţiunea a-VIII-a – Reguli privind buna organizare şi desfăşurare a concursului Prin înscrierea la acest concurs, candidaţii îşi manifestă implicit acordul cu privire la condiţiile şi modul de organizare şi desfăşurare a concursului; Candidaţii sunt rugaţi să citească cu atenţie anunţul şi să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele concursului: înscrierea, depunerea dosarului în volum complet şi susţinerea probelor de concurs; Se impune verificarea permanentă şi atentă a paginii de internet a Poliţiei Române (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum și a paginilor de internet ale unităților teritoriale în statul de organizare al cărora se regăsesc posturile scoase la concurs, întrucât comunicarea informaţiilor ulterioare referitoare la concurs se va realiza în această modalitate. În perioada concursului, pe paginile de internet/intrapol se vor posta informaţii privind mai multe concursuri, situaţie în care este necesară verificarea atentă a tuturor anunţurilor postate, astfel încât să se evite omiterea luării la cunoştinţă de către candidaţi a unor informaţii legate de concurs; La proba practică, candidaţii se vor prezenta în ţinută adecvată şi vor prezenta actul de identitate; În cadrul probei scrise, candidaţii vor avea asupra lor doar documentul de identitate şi pix/ stilou de culoare albastră (nu vor avea voie cu materiale documentare, dicţionare, notiţe, însemnări, precum şi cu orice alte mijloace de calcul sau de comunicare). Nu se admit pixuri/ stilouri care permit ştergerea şi rescrierea. Fraudele, precum şi tentativa de săvârşire a acestora se sancţionează prin eliminarea din concurs a candidatului/ candidaţilor în cauză; Fişele posturilor scoase la concurs pot fi consultate de către candidaţi, în urma unei solicitări scrise, adresate unității în al cărei stat de organizare se regăsesc posturile pentru care se organizează concurs, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia informaţiilor clasificate; Serviciile resurse umane din cadrul unităților teritoriale, unde s-au constituit comisii de recrutare, vor asigura mediatizarea în mod corespunzător a prezentului anunț, atât pe pagina de internet a unității, dacă este funcțională, cât și la avizierul acesteia, însoțit de precizări privind adresa de e-mail pe care se pot înscrie candidații.

Contact

Datele de contact vor fi vizibile dupa ce veti aplica!

Anunţ expirat
loading...
www.mynextjob.ro folosește cookies. Navigând în continuare, iți exprimi acordul pentru folosirea acestora. Află mai multe Am ințeles!