ANUNȚ privind ocuparea funcţiei de şef al inspectoratului de poliţie judeţean I la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt, prevăzută la poziţia 1 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă in Bucuresti

A N U N Ţ În conformitate cu prevederile art. 2735 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare; Inspectoratul General al Poliţiei Române cu sediul în Municipiul Bucureşti, str. Mihai Vodă nr. 4 - 6, Sectorul 5, organizează, C O N C U R S : Pentru ocuparea funcţiei de şef al inspectoratului de poliţie judeţean I la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt , prevăzută la poziţia 1 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă. În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii: Să fie ofițeri de poliție, cu următoarea pregătire de bază : studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă sau studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare (sistem ,,Bologna”) cu diplomă de licență într-unul din următoarele domenii fundamentale: ştiinţe inginereşti, ştiinţe sociale sau ştiinţe umaniste şi arte. să aibă pregătirea de specialitate : - cursuri postuniversitare sau de masterat (studii de master) într-unul din domeniile/specializările sau conexe acestora: matematică şi ştiinţe ale naturii, informatică, ştiinţe juridice, ştiinţe sociale şi politice, ştiinţe economice, ştiinţe umaniste, ştiinţe inginereşti, ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică sau management. sau - studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă, absolvite anterior aplicării celor trei cicluri de tip „Bologna” într-unul din domeniile /specializările /specialităţile /profilele sau conexe acestora: ştiinţe exacte, ştiinţe ale naturii, matematică, informatică, ştiinţe juridice, drept, ştiinţe sociale şi politice, ştiinţe economice, ştiinţe umaniste, ştiinţe inginereşti, ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, ştiinţe militare şi informaţii. sau - studii universitare de master, ciclul II de studii universitare, într-unul din domeniile universitare de masterat: matematică, informatică, inginerie electrică, inginerie energetică, inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale, ingineria transporturilor, calculatoare şi tehnologia informaţiei, ingineria sistemelor, inginerie mecanică, inginerie industrială, ştiinţe inginereşti aplicate, mecatronică şi robotică, ingineria materialelor, inginerie şi management, inginerie genistică, inginerie de armament, rachete şi muniţii, drept, ştiinţe administrative, ştiinţe ale comunicării, sociologie, relaţii internaţionale şi studii europene, ştiinţe politice, informaţii şi securitate naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, ştiinţe militare, administrarea afacerilor, cibernetică şi statistică, informatică economică, contabilitate, economie, finanţe, marketing, economie şi afaceri internaţionale, psihologie, ştiinţe ale educaţiei sau management. să fie declaraţi «apt medical» şi «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop; să deţină gradul profesional de minimum subcomisar de poliţie; să aibă vechime în muncă/din care din care în structuri de ordine publică, apărare şi siguranţă naţională: 7 ani/5 ani; să aibă cel puţin 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei; să aibă cel puţin 3 ani vechime în funcţii de conducere în unităţi ale MAI; să fi obţinut calificativul de cel puţin ,,Bine” la ultimele două evaluări anuale de serviciu; să nu fie cercetat disciplinar, să nu se afle sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de acesta să nu fi fost pusă în mişcare acţiunea penală; să dețină/să obțină aviz pentru numirea în structurile poliției judiciare, în calitate de organ de cercetare al poliției judiciare; să dețină/să obțină autorizație de acces la informații clasificate din clasa secret de stat, nivel „STRICT SECRET”. Cererile de participare la concurs (conform modelului anexat) vor fi adresate Inspectorului General al Poliției Române și vor fi depuse la adresa de e-mail a Inspectoratului General al Poliției Române - Direcția Management Resurse Umane concursuriconducere@politiaromana.ro până la data de 19.07.2021, ora 16.00 (inclusiv în zilele nelucrătoare). Dosarele de recrutare vor fi depuse, până la aceeași dată, respectiv 19.07.2021, ora 16.00 (și în zilele nelucrătoare), exclusiv în format electronic (scanat, format PDF needitabil), la adresa de e-mail a Inspectoratului General al Poliției Române - Direcția Management Resurse Umane concursuriconducere@politiaromana.ro și vor cuprinde documentele prevăzute de art. 60 alin. (1) din Anexa nr. 3 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2016, astfel: cerere de înscriere (Anexa 1) și curriculum vitae, model Europass, Anexa nr. 9 la Dispoziția directorului general al DGMRU nr. II/1620/2015; copii ale actului de identitate și ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului; adeverință care conține rezultatul ultimului examen de bilanț, eliberată de medicul de unitate, potrivit Dispoziției Directorului Direcției Medicale nr. 826079 din 04.12.2018; declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare (Anexa 2); adeverinţă eliberată de structura de resurse umane a unității de provenienţă, din care să rezulte îndeplinirea condițiilor prevăzute la pct. 3-10 din prezentul anunț. Candidatul declarat „admis” va prezenta documentele din dosarul de recrutare, în original, în vederea certificării pentru conformitate și semnării de către persoana desemnată și de către candidat. Originalul documentelor se restituie candidatului, după certificarea copiilor. Documentele menționate pot fi depuse și în copie legalizată, situație în care activitățile de certificare nu se mai realizează. În situația în care candidatul declarat „admis” nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute. Dacă nu există un alt candidat care să fi obținut nota necesară pentru a fi declarat „admis” la concurs, se poate organiza un nou concurs, potrivit actelor normative incidente. Întrucât examinarea psihologică este de competența Centrului de Psihosociologie al M.A.I., data, ora, locul și celelalte detalii vor fi comunicate prin postare pe pagina de Internet a Ministerului Afacerilor Interne, www.mai.gov.ro și pe cea a Inspectoratului General al Poliției Române www.politiaromana.ro. Candidații nu vor fi anunțați personal cu privire la data, ora și locul unde se va organiza evaluarea psihologică, fiind obligați să se informeze prin verificarea permanentă a paginii de Internet a Ministerului Afacerilor Interne, www.mai.gov.ro și pe cea a Inspectoratului General al Poliției Române www.politiaromana.ro. Candidații trebuie să se prezinte în ziua, data, ora și locul în care au fost planificați pentru susținerea evaluării psihologice. Lista candidaților declarați „apt” psihologic se va posta pe pagina de Internet a Ministerului Afacerilor Interne www.mai.gov.ro și pe cea a Inspectoratului General al Poliției Române www.politiaromana.ro. Candidații declarați „inapt” psihologic vor fi informați prin e-mail și nu vor putea participa la concurs. Concursul va consta în susținerea unui interviu structurat pe subiecte profesionale, potrivit prevederilor art. 26 din Anexa nr. 3 la O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I., care se înregistrează audio și/sau video și se va desfășura la sediul Inspectoratului General al Poliției Române cu sediul în Municipiul Bucureşti, str. Mihai Vodă nr. 4 - 6, Sectorul 5, în data de 10.08.2021 , după următorul grafic: instructajul candidaților: ora 14.00; desfășurarea interviului pe subiecte profesionale: ora 14.15; afișarea grilei de apreciere: la finalizarea interviului desfășurat cu ultimul candidat; afișarea rezultatelor: după ora 16.00 (în raport de numărul candidaților); Perioada limită de depunere a eventualelor contestații - în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor, respectiv 11.08.2021; Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor la această activitate se va realiza în perioada 12.08 - 13.08.2021. Afișarea tabelului cu rezultatele finale se va realiza în perioada 12.08 - 16.08.2021, în funcție de existența/inexistența unor eventuale contestații. Evaluarea probei de concurs se face cu note de la 1 la 10. Nota minimă de promovare a probei de concurs este 7,00. Candidații sunt declarați „admis” în ordinea descrescătoare a notelor obținute la interviul structurat pe subiecte profesionale. În situația în care mai mulți candidați obțin aceeași notă, este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs. În situația în care mai mulți candidați au aceeași vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs. Rezultatele se înscriu în tabelul cu rezultatele obținute la concurs și se aduc la cunoștință prin afișare la sediul Inspectoratului General al Poliției Române și prin postare pe pagina de Internet a Ministerului Afacerilor Interne, www.mai.gov.ro și pe cea a Inspectoratului General al Poliției Române www.politiaromana.ro. Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la interviul structurat pe subiecte profesionale poate formula contestație o singură dată, în termen de 24 de ore de la afișare, ce va fi depusă în format electronic (semnată și scanată în format electronic needitabil) la adresa de e-mail a Inspectoratului General al Poliției Române - Direcția Management Resurse Umane concursuriconducere@politiaromana.ro. Rezultatele la contestații se comunică candidaților prin afișare la sediul Inspectoratului General al Poliției Române și se postează pe pagina de Internet a Ministerului Afacerilor Interne, www.mai.gov.ro și pe cea a Inspectoratului General al Poliției Române www.politiaromana.ro. Nota acordată după soluționarea contestației la interviul structurat pe subiecte profesionale este definitivă. La concurs pot participa numai candidații care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice de recrutare, condițiile de ocupare prevăzute în fișa postului și ale căror dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite și depuse în termenul prevăzut în prezentul anunț de concurs .  Fișa postului poate fi consultată, la cerere, de către candidați, la sediul Inspectoratului General al Poliției Române, din strada Mihai-Vodă nr. 6, sector 5, municipiul București, tel. int. 26441/26150. Relații suplimentare privind condițiile de participare sau documentele necesare se pot obține de la Direcția Management Resurse Umane, din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, int. 26441/26150, în zilele lucrătoare. În contextul epidemiologic actual, în vederea prevenirii răspândirii noului tip de coronavirus SARS-COV2, pe parcursul desfășurării concursului se vor respecta următoarele reguli : 1. menținerea distanțării sociale; 2. purtarea, în mod obligatoriu, cu acoperirea nasului și gurii, a măștii de protecție respiratorie. Candidatul se va asigura, de asemenea, că are o mască de protecție de rezervă. Purtatul măștii este obligatoriu pe întreaga durată în care candidatul se află în incinta unității în care se desfășoară concursul; 3. nu se permite accesul în incintă cu măști din bumbac sau alte materiale textile. Viziera nu dispensează de purtatul măștii; 4. înaintea susținerii probelor de concurs, candidatul va semna pe proprie răspundere o declarație din care să rezulte că nu se află în izolare sau carantină, că nu prezintă simptomatologie specifică îmbolnăvirii cu SARS-COV2 (conform definiției de caz elaborate de CNSCBT/INSP - https://www.cnscbt.ro/index.php/informatii-pentru-personalul-medico-sanitar). Modificările care privesc organizarea și desfășurarea concursului, intervenite din motive obiective (cauzate de contextul epidemiologic sau de alți factori), se vor afișa în timp util pe pagina de internet a Ministerului Afacerilor Interne, www.mai.gov.ro și pe cea a Inspectoratului General al Poliției Române, www.politiaromana.ro Candidații sunt rugați să citească cu atenție anunțul și să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele concursului. Tematica și bibliografia fac parte integrantă din prezentul anunț. 

Contact

Datele de contact vor fi vizibile dupa ce veti aplica!

loading...
www.mynextjob.ro folosește cookies. Navigând în continuare, iți exprimi acordul pentru folosirea acestora. Află mai multe Am ințeles!