Asistent de cercetare in Bucuresti

Universitatea Politehnica din Bucureşti anunţă scoaterea la concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, a postului rămas vacant de asistent de cercetare ştiinţifică, poziţia 23, din cadrul proiectului de cercetare complex “Resurse şi tehnologii pentru dezvoltarea interfeţelor om – maşină în limba română” - (ReTeRom) prin proiectele componente: “Corpus bimodal pentru limba română adnotat pe multiple niveluri - COBILIRO”, “Tehnologii pentru procesarea limbajului natural-text - TEPROLIN”, “Tehnologii pentru adnotarea automată a datelor audio şi pentru realizarea interfeţelor de recunoaştere automată a vorbirii - TADARAV”, “Tehnologii de realizare a intefeţelor om-maşină pentru sinteza text-vorbire cu expresivitate - SINTERO”, activitatea urmând să se desfăşoare în cadrul proiectului UPB – Proof of Concept 2020.

Concursul va consta într-o probă de tip interviu, ce va avea loc pe data de 22 martie 2021, ora Proba tip interviu se va desfăşura pe platforma Teams a Universităţii Politehnica din Bucureşti.

 • La procesul de selecţie poate participa orice persoană care îndeplineşte următoarele condiţii generale:
 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercitiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau in legătură cu serviciul, care impiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
 • Conţinutul dosarelor de candidatură:
 • cerere de înscriere la concurs;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • cazier judiciar;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării procesului de selecţie de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile abilitate;
 • CV, datat şi semnat pe fiecare pagină, în care se menţionează proiectul şi postul vizat.
 • copie după diploma de licenţa şi foaia matricolă;
 • adeverinţă care să ateste calitatea de student doctorand;
 • lista lucrărilor publicate.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în format electronic, până pe data de 16 martie, ora la adresa .

Condiţii specifice pentru ocuparea postului:

 • Candidatul trebuie să aibă studii superioare în domeniul Inginerie electronică şi telecomunicaţii sau în domeniul Calculatoare si Tehnologia Informatiei
 • Candidatul trebuie să fie înscris la un program de doctorat în domeniul Inginerie Electronicǎ, Telecomunicaţii şi Tehnologii Informaţionale sau în domeniul Calculatoare si Tehnologia Informatiei
 • Candidatul trebuie să fi publicat cel puţin trei lucrări ştiinţifice în domeniul tehnologiei vorbirii.

Condiţii de selecţie:

 • Nota minimă la proba interviu: 7
 • Ierarhizarea candidaţilor: conform notei obţinute

Bibliografia pentru concurs:

 • Jinyu Li, Li Deng, Yifan Gong and Reinhold Häb-Umbach, „Robust Automatic Speech Recognition - A Bridge to Practical

Contact

Datele de contact vor fi vizibile dupa ce veti aplica!

Anunţ expirat
loading...
www.mynextjob.ro folosește cookies. Navigând în continuare, iți exprimi acordul pentru folosirea acestora. Află mai multe Am ințeles!