MEDIC SPECIALIST in Constanţa

Job DescriptionCondiţii generalea) au cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a altor stateaparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;b) cunosc limba română, scris şi vorbit;c) au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;d) au capacitate deplină de exerciţiu;e) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe bazaadeverinţei medicale eliberate de medicul de familie;f) îndeplinesc condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivitcerinţelor postului scos la concurs;g) nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unor infracţiuni contra umanităţii, contrastatului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuireajustiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-arface incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei unde a intervenit reabilitarea.Condiţii specificea) facultatea de medicină generală;b) confirmat medic specialist în specialitatea diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice;c) vechime : perioada de rezidenţiat în specialitatea diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice;d) nivel de acces la informaţii secret de serviciu, precum şi acordul scris al candidatului privindverificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului desecuritate;e) certificat de membru al Colegiului medicilor, vizat la zi.Dosarul de angajare va cuprinde următoarele acte :a) cererea de angajare şi acordul persoanei care doreşte să candideze, privind verificarea în vedereaobţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, corespunzător fişei postului, în condiţiile încare va fi declarată „admis”;b) copia actului de identitate în termen de valabilitate, precum şi copii de pe certificate de căsătorie şide naştere, acolo unde este cazul;c) copia diplomei de licenţă şi a certificatului de confirmare în gradul profesional;d) declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţiapentru care candidează ;e) adeverinţă medicală din care să rezulte starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 lunianterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţilesanitare abilitate; (va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia înformatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii);f) curriculum vitae (model european);g) copie certificat de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;h) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) dinLegea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completărileulterioare, ori cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitareaprofesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea OrdinuluiBiochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România. Până la prezentareadocumentului (dovada/înscrisul), candidatul poate depune o declaraţie pe proprie răspundere cuprivire la inexistenţa situaţiilor prevăzute de actele normative menţionate.i) dosar plic, în cazul depunerii documentelor la sediul spitalului.ObservationsSPITALUL MILITAR DE URGENŢĂ CONSTANŢA ORGANIZEZĂ SELECŢIE PENTRU OCUPAREA URMĂTOARELOR POSTURI DE PERSONAL CIVIL CONTRACTUAL, PE DURATĂ DETERMINATĂ, PÂNĂ LA DATA DE 20.09.2020.* momentan se asteapta primirea mai multor detalii in vederea confirmarii tipului de concurs (privind existenta sau nu, dupa caz, a platii de participare sau a altor modificari ce se afla in vigoare si urmeaza sa fie comunicate cat mai curand posibil)

Contact

Datele de contact vor fi vizibile dupa ce veti aplica!

loading...
www.mynextjob.ro folosește cookies. Navigând în continuare, iți exprimi acordul pentru folosirea acestora. Află mai multe Am ințeles!